greenland, 2011 greenland, 2011 greenland, 2011 greenland, 2011 canada, 2011 missouri, 2011 oklahoma, 2011 missouri, 2011 oklahoma,  2011 kansas, 2011 arizona, 2011 missouri, 2011 illinois, 2011 illinois, 2011 illinois, 2011 illinois, 2011 illinois, 2011 illinois, 2011 chicago, 2011